Dokumenty szkołyO szkole

Dokumenty szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach: pobierz

Prezentacja rekrutacja MEN: pobierz

Program wychowawczo profilaktyczny: pobierz

Regulamin korzystania podręczników:pobierz

Szkolny zestaw podręczników na Rok Szkolny 2019/2020 : pobierz

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ: pobierz

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH: pobierz

WEWNĘTRZNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH ZAGROŻENIA: pobierz

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU: pobierz

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia ataku terrorystycznego na terenie szkoły: pobierz

Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły: pobierz

Procedury organizacji ewakuacji: pobierz

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego: pobierz

Procedura zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego: pobierz

PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH: pobierz

Protokół Nr 3  /2019/2020
Procedury zostały zatwierdzone przez Rade Pedagogiczna dnia 23 października 2019r.
Protokół  nr 3/2019/2020 posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  Nr 3
 w Wojkowicach z dnia 23 października  2019r.

Nauczanie zdalne

Zarządzenie organizacji i realizacji  zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia: pobierz

Zarządzenie Nr: 2020 w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach: pobierz

Aneks do kryteriów oceniania: pobierz

Oświadczenie rodziców:  na zajęcia rewalidacyjne – klauzula inf – uczniowie: pdf, doc

Oświadczenie rodziców :  procedury – oświadczenia rodzica – uczeń niepełnoletni: pdf, doc

Wypożyczenia przenośnego  sprzętu komputerowego:

Regulamin: pobierz

WNIOSEK o wypożyczenie sprzętu komputerowego: pdf, doc

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Close