Dokumenty szkołyO szkole

Dokumenty szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach: pobierz

Program wychowawczo profilaktyczny: pobierz

Regulamin korzystania podręczników: pobierz

Procedury udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno – pedagogicznej: pobierz

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych: pobierz

Wewnętrzne procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach zagrożenia: pobierz

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku: pobierz

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia ataku terrorystycznego na terenie szkoły: pobierz

Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły: pobierz

Procedury organizacji ewakuacji: pobierz

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego: pobierz

Procedura zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego: pobierz

Procedury zwalniania uczniów z  zajęć edukacyjnych: pobierz

Protokół Nr 3  /2019/2020
Procedury zostały zatwierdzone przez Rade Pedagogiczna dnia 23 października 2019r.
Protokół  nr 3/2019/2020 posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  Nr 3
 w Wojkowicach z dnia 23 października  2019r

Nauczanie zdalne

Zarządzenie organizacji i realizacji  zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia: pobierz

Zarządzenie Nr: 2020 w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach: pobierz

Aneks do kryteriów oceniania: pobierz

Oświadczenie rodziców:  na zajęcia rewalidacyjne – klauzula inf – uczniowie: pdf, doc

Oświadczenie rodziców :  procedury – oświadczenia rodzica – uczeń niepełnoletni: pdf, doc

Wypożyczenia przenośnego  sprzętu komputerowego

Regulamin: pobierz

WNIOSEK o wypożyczenie sprzętu komputerowego: pdf, doc

.
.

Zarządzenie nr 1   /2020/21  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3w Wojkowicach  z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły  Podstawowej nr 3  w czasie epidemii.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkołach w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek  od 1 września 2020 r.

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i szatni Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach  na czas pandemii COVID-19

Regulamin dowozu uczniów do szkoły

Zasady bezpiecznego korzystania  z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

 

 

 

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Close