Dokumenty szkołyO szkole

Dokumenty szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach: pobierz

Program wychowawczo profilaktyczny: pobierz

Regulamin wypożyczania podręczników

Procedury udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno – pedagogicznej: pobierz

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych: pobierz

Wewnętrzne procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach zagrożenia: pobierz

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku: pobierz

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia ataku terrorystycznego na terenie szkoły: pobierz

Procedura na wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły: pobierz

Procedury organizacji ewakuacji: pobierz

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego: pobierz

Procedura zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego: pobierz

Procedury zwalniania uczniów z  zajęć edukacyjnych: pobierz

Procedura postępowania w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły: pobierz

Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia: pobierz

Procedura dotycząca przygotowywania posiłków w kuchni szkolnej: pobierz

Protokół Nr 3  /2019/2020
Procedury zostały zatwierdzone przez Rade Pedagogiczna dnia 23 października 2019r.
Protokół  nr 3/2019/2020 posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  Nr 3
 w Wojkowicach z dnia 23 października  2019r

Nauczanie zdalne

Zarządzenie NR   /2020/2021  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach  z dnia 23.10.2020r. o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wojkowicach

Zarządzenie nr 11/2020/2021Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w  Wojkowicach z dnia 19.10.2020r.  w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów I etapu edukacyjnego

Zarządzenie nr 12/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  w Wojkowicach  z dnia 23.10.2020 r. w sprawie: przywrócenia stacjonarnego trybu nauczania klas I-III w szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach

Strategia Zarządzania w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach w roku szkolnym 2020/2021

Zasady bezpiecznego prowadzenia lekcji on-line

Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej

Zarządzenie nr15 /2020/2021

Sposób dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Oświadczenie rodziców:  na zajęcia rewalidacyjne – klauzula inf – uczniowie: pdf, doc

Oświadczenie rodziców :  procedury – oświadczenia rodzica – uczeń niepełnoletni: pdf, doc

Wypożyczenia przenośnego  sprzętu komputerowego

Regulamin: pobierz

WNIOSEK o wypożyczenie sprzętu komputerowego: pdf, doc

.

Zarządzenie nr 17 /2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach z dnia 14.01.2021 r

Zarządzenie nr 1   /2020/21  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3w Wojkowicach  z dnia 25 sierpnia 2020r. w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły  Podstawowej nr 3  w czasie epidemii.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkołach w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek  od 1 września 2020 r.

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i szatni Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach  na czas pandemii COVID-19

Regulamin dowozu uczniów do szkoły

Zasady bezpiecznego korzystania  z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

.

 

 

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content