Aktualności

Wypożyczenia przenośnego sprzętu komputerowego

Wypożyczenia przenośnego  sprzętu komputerowego

Regulamin: pobierz

WNIOSEK o wypożyczenie sprzętu komputerowego: pdf , doc

 

R E G U L A M I N

wypożyczenia przenośnego  sprzętu komputerowego – laptopa w Szkole Podstawowej nr 3 Wojkowicach

1.W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Szkoła Podstawowa  nr3  w Wojkowicach  (zwana dalej szkołą) udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom przenośny sprzęt komputerowy.

2.Możliwość wypożyczenia  przenośnego sprzętu komputerowego posiada uczeń uczęszczający do Szkoły, który spełnia kryteria  uprawniające do bezpłatnego wypożyczenia komputera .

  1. 3. W pierwszej kolejności uprawnieni do wypożyczenia przenośnego  komputera są:
  2. Uczniowie klas VII, VIII , którzy nie posiadają komputera domowego (przygotowanie do egzaminów),
  3. Uczniowie klas V – VI , którzy nie posiadają komputera domowego i pozostali Uczniowie, którzy nie posiadają komputera domowego,

3.Uczniowie z rodzin wielodzietnych 3 lub więcej  dzieci w rodzinie, które podlegają obowiązkowi szkolnemu lub nauki ,

4.Uczniowie , których  rodzice  pracują zdalnie w domu , a brak dostępu do komputera uniemożliwia naukę zdalną dziecka.

  1. W razie braku możliwości wypożyczenia komputera obowiązuje kolejka wg daty wpływania wniosków. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.

6.Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia(załącznik nr 1), i za zgodą Dyrektora szkoły na okres zdalnego nauczania.

7.Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.

8.Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji. Rodzice podpisują UMOWĘ dotyczącą użyczenia komputera  w celach zdalnego nauczania ucznia. Umowa zostaje w dokumentacji szkoły.

9.Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.

10.Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.

11.Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.

12.W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.

13.Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.

12.Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.

14.Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie

15.Zwrot komputera następuje najpóźniej w terminie wyznaczonym przez regulamin lub na  tydzień  przed zakończeniem roku szkolnego.

16.Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.

17.Dyrektor  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

18.W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły

19.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content