Uncategorized

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.
Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji  Szkoły Podstawowej  nr 3 w Wojkowicach, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej: www.sp3wojkowice.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 21.06.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.02.2021

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 2. niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 4. dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 5. część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE

STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 1. podwyższony kontrast
 2. możliwość powiększenia liter
 3. podświetlane linki
 4. mapa strony
 5. skala szarości
 6. jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono:  18-02-2021 r.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest wyznaczony pracownik szkoły.
 2. E-mail: sp3@wojkowice.pl
 3. Telefon:695-981-648

 

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

 Budynek: Szkoła Podstawowa nr 3, 42-580 Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 211 b 

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 1. główne,
 2. od strony boiska szkolnego,
 3. wejście boczne – ewakuacyjne gdzie prowadzą

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie jest wyznaczone na parkingu szkolnym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole jest przenośna pętla indukcyjna umożliwiająca komunikowanie się osób słabosłyszących.

W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby

 PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content