Aktualności

Zarządzenie nr 17 /2020/2021

Zarządzenie nr 17 /2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach

z dnia 14.01.2021 r.

w sprawie: przywrócenia stacjonarnego trybu nauczania klas I-III

w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach.

Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

zarządza się, co następuje:

§1

  1. Z dniem 14.01.2021 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wojkowicach wprowadza się następujące działania mające na celu wsparcie procesu przywracania nauczania w formie stacjonarnej.
  2. Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 od dnia 18.01.2021 r. zobowiązani są uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych prowadzonych w obiektach szkoły.
  3. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z planami, harmonogramami i zasadami:

Klasy Ia, Ib rozpoczynają zajęcia lekcyjne od godz. 8.00

Klasy IIa, IIb rozpoczynają zajęcia o godz. 8.15

Klasy IIIa,b rozpoczynają lekcje o godz. 8.30.

Plan zajęć dla klas:

 Ia

Poniedziałek od 8.00 do 11.30

Wtorek  od 8.00 do 12.35

Środa od 8.00 do 12.35

Czwartek od 8.00 do 11.30

Piątek od 8.00 do 11.30

Ib

Poniedziałek od 8.00 do 11.30

Wtorek  od 8.00 do 12.35

Środa od 8.00 do 12.35

Czwartek od 8.00 do 11.30

Piątek od 8.00 do 11.30

IIa

Poniedziałek od 8.15 do 11.45

Wtorek  od 8.15 do 11.45

Środa od 8.15 do 12.45

Czwartek od 8.15 do 12.45

Piątek od 8.15 do 11.45

IIb

Poniedziałek od 8.15 do 11.45

Wtorek  od 8.15 do 11.45

Środa od 8.15 do 12.45

Czwartek od 8.15 do 12.45

Piątek od 8.15 do 11.45

IIIa

Poniedziałek od 8.30 do 12.00

Wtorek  od 8.30do 12.00

Środa od 8.30 do 13.00

Czwartek od 8.30 do 13.00

Piątek od 8.30 do 12.00

IIIb

Poniedziałek od 8.30 do 12.00

Wtorek  od 8.30do 12.00

Środa od 8.30 do 13.00

Czwartek od 8.30 do 13.00

Piątek od 8.30 do 12.00

  1. Uczniowie, zapisani do świetlicy mają zapewnioną  opiekę świetlicy szkolnej czynnej od 7.00 d0 8.30 i 11.15 do 16.30. W związku z reżimem sanitarnym istnieje możliwość  ograniczenia liczby uczestników świetlicy.
  2. Stołówka szkolna pracuje zgodnie z harmonogramem. Obiady wydawane będą w godzinach 11.15 klasy Ia,b, 11.45 klasy IIa,b, 12.00 klasy IIIa, b .
  3. Powrót autokarem  uprawnionych uczniów   ze szkoły do domu według ustalonego harmonogramu :

Poniedziałek, wtorek , piątek o godz. 13.15

Środa, czwartek godz. 13.15

7.System nauczania stacjonarnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się  w klasach I-III.

§2

  1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i /lub Biuletynie Informacji Publicznej szkoły.

2.Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§3

1.Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

2.Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Grażyna Trzcionka

 

 

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content