Uncategorized

Samorząd Uczniowski

Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego


1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest  członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.

2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.


3. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.


4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:


1) pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

2) współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;

3) współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki;


4) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;


5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym
i rodzinnym;


6) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;


7) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.


5. W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.


6. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:


1) możliwość przedstawiania Dyrektorowi i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;


2) wyrażanie opinii w sprawie:


a) wniosku Dyrektora o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju ;


b) wzoru jednolitego stroju;


c) programu wychowawczo profilaktycznego Szkoły;


d) ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;


e) oceny pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora,


f) opiniowania ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno
wychowawczych,


g) wnioskowanie o nadanie imienia szkole,


7. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.


8. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Szkole.

Tekst powstał na podstawie Statutu Szkoły

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content