AktualnościDla rodzicówDla ucznia

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Doradca zawodowy radzi:

 • Informacje dla ósmoklasisty.
 • Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
 • Kalendarz rekrutacji na rok 2022 / 2023
 • Wykaz szkół średnich i branżowych powiatu będzińskiego

 

Informacje dla ósmoklasisty

 Ósmoklasisto – stoisz przed wyborem nowej szkoły!

Na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/  znajdziesz  informacje dotyczące rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum lub szkół branżowych. Na stronach www szkół średnich,  znajdziesz wiele ciekawych informacji na temat oferowanych kierunków kształcenia na rok szkolny 2022/2023, poznasz również historię i tradycje związane z wybranymi szkołami! Pamiętaj!

Wchodząc na strony wybranych szkół, szukaj informacji w zakładkach dla kandydatów!

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół średnich odbywa się w kilku etapach:

 • Pierwszy z nich zaczyna się jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty (już 16 maja!) Należy wówczas złożyć wniosek o przyjęcie do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Następnie, już po egzaminie, gdy otrzyma się wynik, trzeba donieść zaświadczenie z wynikiem do konkretnej, wybranej placówki.
 • Po ogłoszeniu przez szkoły listy uczniów, którzy zostali zakwalifikowani, należy złożyć w wybranej placówce deklarację woli przyjęcia do szkoły, a więc dostarczyć wymagane dokumenty: tj. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Po tym, jak minie termin składania dokumentów, szkoły publikują oficjalne listy, na których znajdują się kandydaci zakwalifikowani do danej placówki i ci, którym nie udało się dostać do szkoły. Wówczas rozpoczyna się drugi etap rekrutacji, który przebiega podobnie jak pierwszy.
 • Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2022 / 2023

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
 2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. 2019 r. poz. 1737)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)
 4. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2022/2023.
Terminy

obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Rodzaj czynności

 

Od 16 maja do 30 maja 2022

do godz. 15 00

Składanie wniosków o przyjęcie do wybranych szkół ponadpodstawowych (wniosek podpisany przez co najmniej jednego z rodziców.)
 

Od 24 czerwca 2022r.

do 13 lipca 2022r.

do godz. 15 00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły tj: dostarczenie  świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 

do 13 lipca 2022 r.

Prace komisji rekrutacyjnych.

Weryfikacja złożonych wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

do 19 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

20 lipca 2022 r. (godz. 1000)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 

Od  21 lipca do 28 lipca 2022r.

do godz. 15 00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wybranej szkoły  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.  W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 

29 lipca 2022 r. do godz. 14 00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 

do 5 sierpnia 2022 r

Wystąpienie rodziców lub opiekunów kandydata do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym na stronach szkół ponadpodstawowych w zakładce Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2022 / 2023.

Wykaz szkół ponadpodstawowych średnich i branżowych

powiatu będzińskiego

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.

Wojkowice  ul. Żrałków 1, te. 32 769 57 62,

e – mail: lowojkowice@o2.pl       www.lowojkowice.eu

 Szkoły wchodzące w skład Zespołu:

 1. Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach
 2. Technikum

W ofercie LO klasy służb mundurowych:

 • Policyjno – prawna
 • Pożarniczo – ratownicza
 • Resocjalizacyjno – kryminologiczna (nowość!)
 • Straży granicznej (nowość!)

W  ofercie LO klasy humanistyczne

 • Psychologiczno – pedagogiczna
 • Menadżerska z językiem angielskim (nowość!)

W ofercie Technikum klasy w kierunkach:

 • Technik architektury krajobrazu z elementami aranżacji wnętrz i kompozycji florystycznych (nowość!)
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik lotniskowych służb operacyjnych z elementami pilotażu dronu (nowość!)
 • Technik awionik

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

Czeladź ul. Grodziecka 29 ,  tel  32 265 36 11,

e – mail sekretariat@zsoit.czeladz.pl   www.zsoit.czeladz.pl

Szkoły wchodzące w skład Zespołu:

 1. Liceum Ogólnokształcące
 2. Technikum

 W ofercie LO klasy:

 • Ogólna
 • Profil ogólny ze specjalnością do wyboru
 • Dietetyka i fitness
 • Kosmetyka z elementami wizażu

W ofercie Technikum klasy w kierunkach:

 • Technik hotelarstwa
 • Stewardesa/ steward – personel pokładowy w transporcie lotniczym i morskim (nowość!)
 • Technik logistyk
 • Technik logistyk ze specjalnością logistyka w wojsku
 • Technik reklamy ze specjalnością elementy fotografii (nowość!)
 • Technik programista (nowość!)
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej ze specjalnością techniki multimedialne (nowość!)

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

Będzin, ul. Kopernika 2  tel. 32 761 59 20,   601-878-980

e- mail:  kopernik@pierwszeliceum.bedzin.pl

www. http://pierwszeliceum.bedzin.pl/kopernik/

W ofercie LO klasy o kierunkach:

 • Klasa informatyczna z robotyką i grafiką komputerową
 • Klasa biologiczna
 • Klasa geograficzno – społeczna
 • Klasa językowa
 • Klasa menedżerska. Oddział sportowy

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Będzinie

Będzin, ul. Teatralna 5     tel.  32/267-45-80

e- mail:  sekretariat@wyspianski.bedzin.pl            www. https://wyspianski.bedzin.pl/

W ofercie LO klasy o kierunkach:   https://wyspianski.bedzin.pl/dla-kandydatow/dla-kandydatow/

 • Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim
 • Klasa biologiczno – psychologiczna
 • Klasa językowo – biznesowa
 • Klasa medialno – prawna

III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida

Będzin, ul. 11 Listopada 5            tel. 32 267 45 47

e- mail:   kontakt@norwid.edu.pl     www. https://norwid.edu.pl/

W ofercie LO klasy o kierunkach:

 • Dziennikarstwo i komunikacja międzynarodowa
 • Turystyka i ekologia
 • Psychologia i komunikacja interpersonalna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Będzin

Będzin, ul. 11 Listopada, tel.  32 267 77 58,

e – mail: sekretariat@ckziu-bedzin.pl  www.  https://ckziu.bedzin.pl/

https://ckziu.bedzin.pl/zawody/

W skład Centrum wchodzą szkoły:

 1. Technikum
 2. Szkoła Branżowa

W ofercie Technikum klasy w kierunkach:

 • Technik informatyk
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik elektryk
 • Technik organizacji turystyki
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik spawalnictwa
 • Technik transportu drogowego

W ofercie Szkoły branżowej klasy w kierunkach:

 • Fryzjer
 • Elektryk
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wykaz szkół ponadpodstawowych

Bytom

Wykaz szkół i dostępnych kierunków kształcenia:

https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/szkoly-ponadpodstawowe

Wykaz szkół ponadpodstawowych średnich i branżowych

Piekary Śląskie

 

Akademicki Zespół Szkół
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego

Piekary Śl ul. Gimnazjalna 24,    tel. 32 287 29 60

e-mail: sekretariat@azs.piekary.pl                  www.azs.piekary.pl

W ofercie LO klasy o kierunkach:

 • Klasa ogólna
 • Klasa mistrzostwa sportowego

Zespół Szkół Nr 1 w Piekarach Śl.

Piekary Śląskie, ul. M. Skłodowskiej Curie 49        tel. 32 288 40 13
e-mail: zs-1@wp.pl                                  www.zs-1.edu.pl

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

II Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr 1 im. Jacka Karpińskiego

W ofercie LO:

 • Klasa policyjna
 • Klasa celna

W ofercie Technikum:

 • Technik informatyk
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik elektryk
 • Technik logistyk
 • Technik ekonomista

Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych

Piekary Śląskie,  ul. Bytomska 81a        tel. 723 972 418
e-mail: sekretariat@zstz.piekary.pl     www.zstz.piekary.pl

W skład Zespołu wchodzą:

 • Technikum
 • Szkoła Branżowa I stopnia

W ofercie Technikum:

 • Technik usług hotelarskich
 • Technik usług kelnerskich
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik automatyk
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik geolog

W ofercie szkoły branżowej: nauka w zawodach:

 • Cukiernik
 • Fryzjer
 • Kucharz
 • Mechanik samochodowy
 • Sprzedawca
 • Klasa wielozawodowa

Wykaz szkół ponadpodstawowych

Sosnowiec

 

Wykaz szkół i dostępnych kierunków kształcenia:

https://sosnowiecki.pl/katalog_firm,szkoly-srednie,118.html

I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im.W. Roździeńskiego

II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater

III Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

III Liceum Profilowane w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych

IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica

IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

IX Liceum Profilowane w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru

Liceum Profilowane w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. J. Kilińskiego

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 4

Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. J. Kilińskiego

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych

Technikum nr 7 w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru

Technikum nr 8 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Technikum w Zespole Szkół Technicznych

V Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7

V Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych

VIII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych

XII Liceum Profilowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych

 1. Kilińskiego 31 , 41-209 Sosnowiec

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 w Zespole Szkół Technicznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych nr 1

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. J. Kilińskiego

Zasdnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. J. Kilińskiego

Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych

Pokaż więcej

Podobne Artykuły

Back to top button
Skip to content